Onze partners
 
Algemeen
Gemeentebesturen
IOK en Welzijnszorg Kempen
Komosie
Milieu en Werk vzw
OCMW's
OVAM
Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling
 

Algemeen

DE PARTNERS VAN DE KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN  vzw.

De Kringwinkel Zuiderkempen vzw. werkt nauw samen met verschillende openbare besturen, diensten, organisaties, enz.  Het zijn onze onmisbare partners.

Klik op de verschillende knoppen van het menu om meer te weten te komen over onze partners.

Vanwege onze verschillende doelstellingen hebben we partners op het niveau van tewerkstelling, kansarmoedebestrijding en afvalstoffenbeheer. We vinden het belangrijk dat we die partnerschappen goed onderhouden om zo tot een optimale samenwerking te komen.  Zo worden alle partijen er beter van: meer sociale tewerkstelling, aftopping van de afvalberg, verkleining van het risico op kansarmoede, enz. 
 

Gemeentebesturen

Openbare besturen en De Kringwinkel Zuiderkempen:
partners in duurzaamheid

Gemeenschappelijke doelen
De Kringwinkel Zuiderkempen kiest ervoor om nauw samen te werken met de gemeentebesturen en OCMW's uit zijn verzorgingsgebied. Dat is logisch: we zijn een sociaal project en onze opdrachten lopen gelijk met bepaalde taken van de plaatselijke besturen.

Samen met de gemeentebesturen werkt De Kringwinkel Zuiderkempen aan zijn milieudoelstelling, namelijk voor het voorkomen van afval. Door onze kringloopactiviteit beperken we de hoeveelheid afval die gestort moet worden met vele tonnen. En… De Kringwinkel Zuiderkempen werkt ook actief mee aan het bevorderen van een duurzame leefwijze en stimuleert zo hergebruik van goederen onder de bevolking.

De Kringwinkel Zuiderkempen heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met zijn 18 gemeenten uit het werkingsgebied.. Wat staat er in dat akkoord? De Kringwinkel haalt gratis herbruikbare goederen op bij de bewoners. Het gemeentebestuur betaalt in ruil een "tonnagevergoeding”.

Deze samenwerking biedt de gemeente tal van voordelen. Alle herbruikbare goederen die opgehaald worden door De Kringwinkel, hoeven niet meer bij het grof huisvuil. Zo vermijdt de gemeente een kost van om en bij de 0,30 € per kilo. Zoveel kost immers gemiddeld de ophaling, het storten en de milieuheffing op grof huisvuil. Een win-win situatie voor beide partners.

Maar De Kringwinkel Zuiderkempen heeft niet alleen een milieudoelstelling. Ook sociale tewerkstelling staat in onze missie, naast de bestrijding van kansarmoede. Daarmee sluiten we ook aan bij het werk van de OCMW's. De Kringwinkel Zuiderkempen biedt werk aan diverse groepen werknemers die laaggeschoold zijn of om een andere reden minder makkelijk hun plaats vonden op de arbeidsmarkt.

De Kringwinkel Zuiderkempen bestrijdt kansarmoede door een aanbod te doen van goederen die betaalbaar zijn voor iedereen. Bovendien zijn er bijzondere afspraken met de sociale diensten van de OCMW’s.

  
 

IOK en Welzijnszorg Kempen

IOK en Welzijnszorg Kempen

In de periode van de fusiebesprekingen dienden zich onverwachts twee partners aan die graag met ons wilden samenwerken: de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen (IOK), en Welzijnszorg Kempen (WZK). Beiden zijn ze actief in 27 gemeentes in de Antwerpse Kempen, waarvan 15 tot ons verzorgingsgebied behoren. Net zoals bij deze beide organisaties is ons fusieverhaal sterk ‘intercommunaal’ gekleurd, vermits de samenwerking met openbare besturen een belangrijk gegeven is en wellicht nog in belang zal toenemen.

Wie zijn deze organisaties en vanwaar hun interesse om mee in de fusie te stappen?
Het IOK is een belangrijke speler in het afvalbeleid van de gemeentes in deze regio. In dit verband trekt het IOK meer en meer de kaart van de integratie van sociale tewerkstelling bij de verwerking van afvalstromen. Momenteel via het ROS (Regionaal overslagstation voor wit- en bruingoed waar twee werknemers van vzw. De Sprong, een andere sociale werkplaats in onze regio, tewerkgesteld zijn) en RAS Reuse A Shoe, in samenwerking met Nike.
In de toekomst komen, via de MBO’s (Milieu Beleids Overeenkomsten), daar nog andere afvalstromen bij zoals textiel en autobanden.
In dit verband is er reeds een concreet engagement dat de Kringwinkel Zuiderkempen en IOK  samenwerken voor de verwerking van de volledige textielfractie in hun werkingsgebied.

Welzijnszorg Kempen is een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s van dezelfde 27 gemeentes. De ontwikkeling van sociale tewerkstelling in onze regio is een belangrijke opdracht van deze organisatie.

www.iok.be
www.nikereuseashoe.com
www.welzijnszorgkempen.be 
 

Komosie

Komosie

Alle Vlaamse kringloopcentra hebben zich verenigd in Komosie, de Koepel van  Milieu ondernemers in de Sociale Economie. Deze organisatie speelt een zeer belangrijke rol in de verdediging van de belangen van de sector. Komosie is de gesprekspartner bij uitstek van de overheid, wanneer het gaat om hergebruik en duurzaam beleid.

Komosie ondersteunt de centra via studie, vorming en vertegenwoordiging. Steeds meer neemt Komosie ook projecten op zich, die de sector verder doen uitgroeien. Het Revisie-project rond hergebruik van elektro en de energiesnoeiers zijn daar enkele voorbeelden van. Maar er is ook het communicatieproject, dat begon met een website en bescheiden publicaties. Maar dat ondertussen uitgroeide tot het grootse kwaliteits- en imagoproject "De Kringwinkel". Hierdoor krijgen kringloopcentra (die aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen) een gezamenlijke merknaam, huisstijl en promotie.

Verder is Komosie de koepelorganisatie voor de energiesnoeibedrijven, waaronder dus ook De Kringwinkel Zuiderkempen.

Komosie
Uitbreidingsstraat 470
2600 Berchem
Tel. 03/281 03 30
Fax 03/281 73 30
e-mail: info@komosie.be
internet: www.komosie.be en www.kringloop.net 
 

Milieu en Werk vzw

Milieu en Werk vzw.

Om een brede waaier aan activiteiten te kunnen ontwikkelen heeft de vzw. De Kringwinkel nauwe banden met een andere organisatie: de vzw. Milieu en Werk. Zeer nauwe banden zelfs, want de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van beide organisaties zijn samengesteld uit dezelfde mensen en ze vergaderen op hetzelfde tijdstip.

Waarom dan deze juridische kluwen?
Het decreet op de sociale werkplaatsen sluit een combinatie met verscheidene andere vormen van sociale tewerkstelling uit.
Zo heeft de organisatie ondermeer nog tewerkstelling binnen de Lokale Diensteneconomie voor de klus- en verhuisdienst, binnen het VOP statuut en deeltijds lerenden in het brugproject.

Deze tewerkstellingsinitiatieven zijn wettelijk niet verenigbaar met de sociale werkplaats en werden dus in een aparte juridische structuur ondergebracht, de vzw. Milieu en Werk.

Een tweede activiteit van de vzw. Milieu en Werk is het beheren van het patrimonium in Heist Op Den Berg. Het kringloopcentrum is daar immers gehuisvest in een gebouw dat zware investeringen gevraagd heeft om het te kunnen aankopen. Verder vereist dit pand regelmatig investeringen om het terdege te onderhouden. Vermits het destijds voor de kringlooporganisatie, vzw. De Krinkel, geen haalbare kaart was om de vereiste financiële middelen hiervoor te voorzien, werd er beslist om het gebouw in een ‘patrimoniumvzw.’ onder te brengen. 
 

OCMW's

OCMW en de kringwinkel samen aan de slag tegen werkloosheid en kansarmoede

Onze sociale werkplaats biedt aan de OCMW's de mogelijkheid om mensen tewerk te stellen zodat zij opnieuw in orde geraken met hun sociale zekerheid. De Kringwinkel Zuiderkempen werkt hiervoor samen met alle OCMW's uit zijn werkgebied, plus andere OCMW's die mensen willen te werk stellen.

Tewerkstelling via artikel 60
Artikel 60 paragraaf 7 van de wet op de OCMW's, geeft een OCMW de mogelijkheid om mensen die niet meer in orde zijn met de sociale zekerheid, tewerk te stellen tot zij opnieuw hun sociale rechten verwerven. Vaak stellen de OCMW's deze mensen tewerk in de eigen diensten. Maar het is niet altijd mogelijk om voor iedereen een gepaste taak te vinden. Dan kunnen "artikel-60-ers" ook tewerkgesteld worden in een vzw. Onder dit statuut vaardigen verscheidene OCMW's werknemers af naar De Kringwinkel. Wij zorgen voor tewerkstelling en gepaste begeleiding van deze werknemers. 
 

OVAM

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor het leefmilieubeleid in Vlaanderen. Inzake het milieubeleid is het dan ook de Vlaamse Regering die de eindbeslissingen neemt, op initiatief van de Vlaamse minister voor leefmilieu. Voor het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk kan de minister rekenen op een aantal organisaties: AMINAL (dat rechtstreeks van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap afhangt), een aantal Vlaamse Openbare Instellingen en een aantal Wetenschappelijke Instellingen. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, kortweg OVAM is een van de vier Vlaamse Openbare Instellingen rond het milieubeleid.

Het takenpakket van de OVAM situeert zich rond het Vlaamse afvalstoffenbeleid. Dit terrein is in negen hoofdactiviteiten onderverdeeld.

Onder actie 5 - "het beheer van huishoudelijke afvalstoffen" - situeert zich hergebruik en de kringloopsector. Dit betekent dat OVAM de erkenningen van kringloopcentra behandelt, bewaakt en beheert.

Op het vlak van de realisatie van de milieudoelstellingen van de kringloopcentra is OVAM de richtinggevende, controlerende en sedert 2005 ook subsidiërende hogere overheid voor de ganse sector.

Meer info over OVAM op www.ovam.be 
 

Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding bestaat sinds 1989.

VDAB heeft een sociale en economische opdracht:

 • Als sociale taak is het zijn eerste bekommernis werkgever en werkzoekende met elkaar in contact te brengen. VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. Van inschrijving, tot de eerste werkdag.
 • Op economisch vlak wil VDAB een betrouwbare partner zijn voor alles wat met personeelsbeleid te maken heeft.

De VDAB is onze partner voor de toeleiding van werknemers van de sociale werkplaats. De aanwervingsvoorwaarden zijn immers zo strikt dat we zeer gericht moeten kunnen recruteren. De VDAB beschikt over de nodige informatie en knowhow om ons daarin te begeleiden. Bovendien worden de gesco-premies, een deel van onze personeelsubsidies die op Vlaams niveau worden uitgekeerd, via het hoofdbestuur van VDAB, aan ons overgemaakt.

Voor meer informatie surf je naar: www.vdab.be. 
 
 
 
Al onze Kringwinkels zijn tijdens de openingsuren bereikbaar via één telefoonnummer:

015/23.73.93


Al de Kringwinkels van vzw. De Kringwinkel Zuiderkempen zijn geopend:

 • maandag tot en met zaterdag van 9.30 uur tot 17 uur
 • (de winkel in Heist-op-den-Berg is ook op zondagvoormiddag open vanwege de grote rommelmarkt in de nabije omgeving -
  opgelet: deze winkel is op maandagvoormiddag gesloten)


 • Voor algemene vragen over onze winkels kan je een mail sturen naar info@dekringwinkelzuiderkempen.be
   
   
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:
   
  Naam:
  Email:
     
   
   
   
  Geen veilingen gevonden
  Klik hier
   
   
   
   De Kringwinkel Zuiderkempen - tel:015/23 73 93.
   
  invulformulier ophaling goederen